سياوش كسرايي

453qlwx.jpg

بود در كشور افسانه كسي

شهره در «نه» گفتن

نام مي خواهي؟ - نه

كام مي جويي؟ - نه

تو نمي خواهي يك تاج طلا بر سر؟ - نه

تو نمي خواهي از سيم قبا در بر؟ - نه

مذهب ما را مي داني؟ - نه

خط ما را مي خواني آيا؟ - نه

...

نه، به هر بانگ كه برپا مي شد

نه، به هر سر كه فرو مي آمد

نه، به هر جام كه بالا مي رفت

نه، به هر سكه كه رايج مي گشت

روزي آئينه به دستش دادند

- مي شناسي او را؟

- آه آري خود اوست

مي شناسم او را

گفته شد : ديوانه است

سنگسارش كردند.

سياوش كسرايي

/ 0 نظر / 12 بازدید